Tuesday, March 27, 2012

INNO58H - liiketoiminnan kehittäminen - innovointi

Kehittämisessä on kyse asioiden muuttamisesta. Toisinajattelusta. Vaihtoehtojen etsimisestä. Kehittäjä ei voi olla henkisesti laiska eli hän ei voi tyytyä ensimmäiseen vaihtoehtoon, joka sattuu tulemaan mieleen. Aito kehittäjä haastaa itsensä ja on avoin monin tavoin. Ja uskoo itsensä. Kaikesta huolimatta.

When you are developing - you are changing things. Think differently! Chearch for alternatives. A developer cannot be intellectually lazy, so he cannot stop searching for alternatives. The first idea or solution is just a beginning. A true developer challenges hinself all the time and is open in many ways. And he beliefs in himself. Despite of everything.

Unelmat ovat voimakkaita visioita. Maailmaa on kehitetty unelmien kautta. " I have a dream..." sanoi Martin Luther King ja kansalaisoikeuslaki säädettiin ja miljoonien ihmisten elämä muuttui. Yrityselämässä käytämme unelmia kuvaamaan sanaa visio. Se on yritysten työntekijöiden yhteinen unelma, punainen lanka, tavoitteellinen tahtotila. Menestyneillä yrityksillä on vahva visio, jonka koko henkilökunta ymmärtää ja jakaa. Roviolla on vahva visio. Ja kestävyys. Eivät he ole onnistuneet ensimmäisellä yrittämällä, vaan menestys on vaatinut monia kokeiluja.

Dreams are affluent visions. We develop the world through dreams. "I have a dream..." said Martin Luther King and the life of millions changed with the civil rights. In business vision is a word that is used instead of dreams. Successful companies have a strong vision, understood and shared by the whole personnel. Rovio has a strong vision. And durability. They did not make it at once. Success has preceded with many trials and errors.

Johtamisessa on kyse kyvystä luoda innostava visio yhdessä henkilöstön kanssa ja kyvystä valaa uskoa ja viedä organisaatioita pitkäjänteisesti eteenpäin unelmaa kohti. Mikään ei ole niin sytyttävä kuin jaettu unelma. Ja sen eteen ihmiset ovat valmiita tekemään paljon töitä. Mikä on sinun unelmasi, jonka eteen olet valmis tekemään paljon töitä? 

In leadership it is important to create an inspirational vision together with your personnel. It is also about the leading the organization towards the shared dream and not giving up. Nothing can set you in fire like a shared dream, vision. And people are willing to work hard to achieve their dreams. What is your dream?

Kehittäminen on rohkeutta, kykyä katsella maailmaan toisenlaisin silmälasein. Ja kykyä toimia. Vain kokeilujen kautta voi uusi aidosti löytyä. Aktivisimi, kuten Hamel kirjoitti, on tärkeää kehittämisessä.

Development is all about guts and ability to look at world with new eyes. And ability to act. Only by expementing you can find something truly and genuinly new. Activism , as Hamel wrote, is important when you are devloping something.

Gary Hamel johtamisen innovaatioista
Gary Hamel on innovation in leadershipJa Seth Godin markkinoinnista
And seth Godin about marketing


Unohtamatta uudenlaista markkinointia
Let's not foget about new marketing
Monica

No comments:

Post a Comment